Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej.

 

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 01.12.2006r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.05.2020r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostaną zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych,
  2. Przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej serwisu wykazał nieprawidłowości:
  • Określenie celu linków
  • Dopracowanie wielu sposobów na zlokalizowanie strony (mapa strony)
  • Dopracowanie nagłówków, etykiet i metryk w serwisie
  • Uzupełnienie opisów dla stron i plików, modyfikacja nazw stron
  • Uzupełnienie informacji o dostępie do tłumacza języka migowego
  • Ujednolicenie czcionek i formatowania w serwisie

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-06

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Informatyczna w Gdańsku.

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Chechelski, operacyjna@psp.jaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 751 87 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

 

Otoczenie i dojazd

Dojazd do budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jest możliwy od ulicy Krakowskiej (petenci) oraz ulicy Roberta Domsa (dostawcy, serwisanci).

W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu od ul. Krakowskiej znajdują się dwa parkingi. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie

 

Otoczenie i wejście do budynku

Wejście do budynku znajduje się przy ul. Krakowskiej. Drzwi zewnętrzne prowadzą do przedsionka – otwierane są one na zewnątrz. Za przedsionkiem znajduje się kilka stopni

Toalety

Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

Brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem

Nie jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych

Brak udogodnień.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

Brak udogodnień.

 

Do końca 2020 roku strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.