Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej lub Zastępca Komendanta Miejskiego w Jaworznie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (wtorek w godz. 09.00 - 12.00)

 

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Krakowska 22, 43-600 Jaworzno
- osobiście w Komendzie Miejskiej PSP Jaworzno w godz. 8.00-18.00
- za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/
- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kadry@psp.jaw.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
- faxem na nr (32) 751 87 30

 

Ważne! Skarg/wniosków nie można złożyć telefonicznie.

 

Skarga/wniosek powinny zawierać:
- imię i nazwisko wnoszącego,
- dokładny adres do korespondencji.

 

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.