Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA


 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuję, że:
1.    Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej (Jaworzno, ul. Krakowska 22, tel. 32 751 87 10, fax. 32 751 87 30, e-mail: pspjaworzno@katowice.kwpsp.gov.pl).
2.    W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Pani Renata Białas: tel. 32 6215180, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl. 
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
4.    Odbiorcami danych są: jednostki organizacyjne PSP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja, Sądy, Prokuratura.
5.    Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.
6.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do treści swoich danych poprzez podanie informacji o okolicznościach zdarzenia, którego żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu,
b)    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
7.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8.    Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w Komendzie Miejskiej PSP w Jaworznie prowadzony jest monitoring obiektu, niektórych pojazdów służbowych oraz służbowej poczty elektronicznej.

1. Administratorem przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie tel. 32 7518710 e-mail: pspjaworzno@katowice.kwpsp.gov.pl

2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Renata Białas, tel. 32 6215180, email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl. 

3. Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. 

poz. 1040),  

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, 

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Załączniki do pobrania:

zał. 2 obowiązek informacyjny
Szczegóły pliku
Nazwa: zał. 2obowiązek informacyjny.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-07 11:29:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chechelski Paweł
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

zał. 3 zakres odpowiedzialności
Szczegóły pliku
Nazwa: zał. 3 zakres odpowiedzialności.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-07 11:29:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chechelski Paweł
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

zał. 4 podział zadań
Szczegóły pliku
Nazwa: zał. 4 podział zadań.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-07 11:30:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chechelski Paweł
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf